Nawigacja
SZKOŁA
· Strona główna
· ZESPÓŁ "NIEWIADÓW"
· Zespół Wokalny
· Galeria zdjęć
UCZNIOWIE
· Prawa i obowiązki
· Bezpieczeństwo w Internecie
· Dziecko w sieci
RODZICE
· Pogadaj z nastolatkiem
· Dekalog dla rodziców i wychowawców
· Rady dla rodziców
· Przykazania dla rodziców
· 10 porad - Internet
INFORMACJE
I co dalej?

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Prawa i obowiązki

Prawa ucznia

Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami kształcenia i zasadami higieny pracy umysłowej

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, zaniedbywaniem, wykorzystywaniem seksualnym, przed narkomania, dyskryminacją

3) poszanowania godności

4) korzystanie z pomocy doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami

5) życzliwego, podmiotowego traktowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza to dobra innych osób,

7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ustalonych sposobów kontroli postępu w nauce,

9) pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności,

10) korzystanie z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, ze świetlicy po zajęciach lekcyjnych,

12) zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (zgodnie z zasadami WSO)

13) znać kryteria ocen i wymagań z każdego przedmiotu

14) znać wszystkie swoje oceny

15) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową

16) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach,

17) nauki religii w szkole i uczestniczenia w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie w ramach przedmiotu wiedzy o społeczeństwie,

18) wyboru kół przedmiotowych, zainteresowań i innych proponowanych przez szkołę zajęć pozalekcyjnych odbywających się w pomieszczeniach szkolnych, korzystać w tym czasie ze sprzętu i pomocy naukowych,

19) do odpoczynku w czasie przerw,

20) do świąt i ferii bez obszernych prac domowych.

Obowiązki ucznia

1. Uczeń ma obowiązek:

         1) przestrzegać prawa szkolnego i godnie reprezentować szkołę,

2) chronienia życia i zdrowia własnego oraz innych,

3) posiadać legitymację szkolną,

4) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

5) przygotowywania się do zajęć,

6) stosować się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób,

7) na miarę swoich możliwości, wkładać wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków na wychowaniu fizycznym, technice, plastyce, muzyce itp.,

8) właściwego zachowywania się podczas zajęć i przerw,

9) wyłączenia telefonu komórkowego/innego urządzenia elektronicznego podczas trwania zajęć, uroczystości szkolnych i innych,

10) dostosowania się do organizacji nauki w szkole, poprzez wykonanie zarządzeń, komunikatów Dyrekcji Zespołu, wszystkich poleceń nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły,

11) bezwzględnego przestrzegania regulaminów znajdujących się w klasopracowniach, sali gimnastycznej, sportowych boiskach zewnętrznych, miasteczku ruchu drogowego oraz instrukcji obsługi urządzeń podczas korzystania ze sprzętu i innych pomieszczeń szkolnych,

12) terminowego usprawiedliwiania każdej nieobecności na zajęciach lekcyjnych w formie pisemnej od rodzica/prawnego opiekuna lub lekarza,

13) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

14) uzupełniania braków wynikających z absencji na zasadach określonych w WSO,

15) dbania o powierzony sprzęt i pomoce naukowe, pozostawiania sali w nienagannym porządku,

16) uczęszczania do szkoły w stosownym stroju, określonym niniejszym statutem, a na specjalne okazje posiadać strój galowy,

17) zmieniać obuwie szkolne,

18) wybierać do władz samorządu osoby godne zaufania i odpowiedzialne,

19) respektowania uchwał samorządu lub odwołania go, jeśli nie spełniałby swoich funkcji zgodnie z Regulaminem SU.

RODO
Inspektor Ochrony Danych - Żaneta Bykowska-Winkiel
Adres korespondencyjny:
Szkoła Podstawowa w Osiedlu Niewiadów,
Osiedle Niewiadów 27, 97-225 Ujazd
Telefon kontaktowy: 692 846 784
E-mail: z.bykowskawinkiel1@gmail.com

Klauzula Informacyjna

Losowa Fotka
MEN
Kuratorium
CKE