Nawigacja
SZKOŁA
· Strona główna
· ZESPÓŁ "NIEWIADÓW"
· Zespół Wokalny
· Galeria zdjęć
UCZNIOWIE
· Prawa i obowiązki
· Bezpieczeństwo w Internecie
· Dziecko w sieci
RODZICE
· Pogadaj z nastolatkiem
· Dekalog dla rodziców i wychowawców
· Rady dla rodziców
· Przykazania dla rodziców
· 10 porad - Internet
INFORMACJE
I co dalej?

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJANA O PRZTWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, iż:

 

1)     Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Osiedlu Niewiadów z siedzibą w Osiedlu Niewiadów 27, 97-225 Ujazd, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Z Administratorem można się kontaktować w następujący sposób:

a)   listownie: 97-225 Ujazd, ul. Rokicińska 6

b)   przez adres e-mailowy: zsn@ujazd.com.pl,

c)   telefonicznie pod numerem: (44) 719-22-31

 

2)   Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod numerem telefonu: 692 846 784 lub pod adresem e-mail: z.bykowskawinkiel1@gmail.com;

 

3)   Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, lit b, lit. c RODO
w celu realizacji zadań Administratora określonych w przepisach prawa, w tym między innymi
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996
z późn. zm.), w ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198
z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170 z późn. zm.), a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów;

 

4)      Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

 

5)   Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich;

 

6)   Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów przetwarzania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami kancelaryjno-archiwalnymi;

 

7)   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

a)     dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (zgodnie z zapisani art. 15 RODO),

b)    sprostowania (poprawiania) swoich danych (zgodnie z art. 16 RODO),

c)     usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),

d)    ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),

e)     przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO),

f)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z art. 21 RODO);

 

8)     W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Panu/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

9)     Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

 

10)  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, wówczas gdy wynika
z przepisów prawa lub zawartej umowy, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niezałatwieniem sprawy.

 

11)  Pana/Pani dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

RODO
Inspektor Ochrony Danych - Żaneta Bykowska-Winkiel
Adres korespondencyjny:
Szkoła Podstawowa w Osiedlu Niewiadów,
Osiedle Niewiadów 27, 97-225 Ujazd
Telefon kontaktowy: 692 846 784
E-mail: z.bykowskawinkiel1@gmail.com

Klauzula Informacyjna

Losowa Fotka
MEN
Kuratorium
CKE